การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559)

lfs4-59 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส4(ตุลาคม-ธันวาคม 2559)   ผลการสำรวจในไตรมาสที่ 4 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด461,000 คน   คิดเป็นร้อยละ   68 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 456,824 คิดเป็นร้อยละ 99.0 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม สำหรับผู้ว่างงาน ประมาณ 4,176 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.9 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119