การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2559

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล    

         ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 4 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด500,165 คน   คิดเป็นร้อยละ  73.8 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้มีงานทำ จำนวน 492,337 คิดเป็นร้อยละ 98.4 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม สำหรับผู้ว่างงาน ประมาณ 7,828 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ซึ่งพบว่ามากกว่าไตรมาส 2/2559 ซึ่งอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.7

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119