รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558


รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558

คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)


      5. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย (Gender Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
2. การเกิด การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2553 - 2557
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558
4. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สำเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2555 - 2557
    
     6. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution)
1. รายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของรายได้ พ.ศ. 2556
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2557
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2556
6. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2556

     7. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Social, Demographic and Related Statistics)
1.  สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2547 - 2556
2. ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546 - 2556
3. ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และจำนวนเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
4. สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2554 - 2557

    8. สถิติบัญชีประชาชาติ (National Accounts)
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2556
2. ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (อ้างอิงปี พ.ศ. 2545) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556

    9. สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, Forestry and Fishery Statistics)
1. สถิติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2547 - 2556
2. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2547 - 2556
3. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
4. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
5. เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
6. เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2557/2558
7. เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2557/2558
8. เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้นปีเพาะปลูก 2557/2558
9. ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
10. ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ น้ำจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำประมงน้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
11. สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
12. เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทเงินกู้เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
  
     10. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
1. จำนวนสถานประกอบการ คนทำงาน และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554
2. สถานประกอบการ และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 - 2556
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2557
4. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
5. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557
6. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2557
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119