รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2558


รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558

คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)


       11. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
2. ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2555 - 2557

      12 สถิติการขนส่ง (Transport Statistics)
1. รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
2. รถใหม่ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
3. รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
4. อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2553 - 2557

     13. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Communication Statistics Including Information and Communication Technology (ICT) Statistics)
1. บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2553 - 2557
2. บริการไปรษณีย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556 - 2557
3. ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2555 - 2557
    
     14 สถิติการท่องเที่ยว (Tourism Statistics)
1. สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556
2. สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 - 2556

     15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน (Money, Finance, Insurance and Balance of Payments Statistics)
1. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557
2. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2557
3. สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555
4. สหกรณ์ จำแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

     16 สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)
1. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 - 2557
2. รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2557
3. และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2557
4. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
5. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553 - 2557

     17 สถิติราคา (Price Statistics)
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2554 - 2557
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2557

     18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ (Other Economic Statistics)
1. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2548 - 2557
2. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
3. ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557
5. สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

     19 สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
1. ปริมาณน้ำที่นำไปใช้งานได้จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำแนกเป็นรายภาค และเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2557
2. แหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
3. ปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2556

     20 สถิติอุตุนิยมวิทยา (Meteorology  Statistics)
1. อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557
2. ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557
3. ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119