เอกสารแนบท้ายประกาศ (ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

Car specification เอกสารแนบท้ายประกาศ  ตาม ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) ขอแจ้งคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119