รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2560

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560
 
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2559)
                                                                                                                                                             * ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่ 1
 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2  ตารางสถิติ
       
   ♦ 1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics) 
           ♦ 2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)

           ♦ 3. สถิติการศึกษา  (Education Statistics)  
           ♦ 4  สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  (Reling, Art and Culture  Statistics)
           ♦ 5. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
           ♦ 6. 
สถิติสวัสดิการสังคม  (Social Security Statistics)
           ♦ 7. 
สถิติหญิงและชาย (Gender Statistics)
           ♦ 8. 
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution) 
           ♦ 9. สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง (๋Justice, Security, Political and Public Administration Statistics)
           ♦ 10. สถิติเศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ (Economic Statistics National Accounts)
           ♦ 11. สถิติการเกษตร และการประมง (Agriculture and Fishery Statistics)
           ♦ 12. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
           ♦ 13. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
           ♦ 14. 
สถิติการค้า และราคา (Trade Price Statistics)       
           ♦ 15. 
สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Statistics)
         
 ♦ 16. สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication  and Technology  Statistics)
           ♦ 17. 
สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา (Tourism and Sports Statistics)
           ♦ 18. 
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย  (Finance, Bank and Insurance Statistics)

           ♦ 19. สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)
           ♦ 20. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
           


  
    
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119