Big Cleaning Day

BigCleningDay60
   วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันทำความสะอาด 5 ส. (Big Cleaning Day) โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของหน่วยงานราชการในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม กอ.รมน. รวมกว่า 30 หน่วยงาน ได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบและในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการสร้างวินัย สร้างสุขลักษณะให้กับบุคลากร เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
pig778
Piya1piya2
piya5piya6

piya3piya4

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119