ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2561

งาน/ โครงการ คาบการ
ปฏิบัติงาน
ลักษณะการสัมภาษณ์ ระดับการ
นำเสนอ  
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561(สศส.) 7-20 ก.พ. แบบสอบถาม จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร  

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561(สรง.)

1-20 ก.พ.

Tablet

จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร 

ประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561        ม.ค.-ธ.ค. แบบสอบถาม จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร 
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2561       1-20 ก.พ.  แบบสอบถาม ทั่วราชอาณาจักร
โครงการปรับปรุงแผนที่ (โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563) พ.ศ. 2561       1-28 ก.พ. แผนที่ จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร
โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561       1-20 ก.พ. Tablet จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร 
โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561       1-28 ก.พ. Tablet ทั่วราชอาณาจักร
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 1-28 ก.พ. Tablet จังหวัด ภาคทั่วราชอาณาจักร 
โครงการสำรวจความสุขคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.2561 1-20 ก.พ. Tablet ภาคทั่วราชอาณาจักร 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119