การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล    

         ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 3 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด 679,615 คน ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในกำลังแรงงานรวม 458,217คน ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีงานทำ จำนวน 449,970 คน สำหรับผู้ว่างงาน ประมาณ 8,247 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.8 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119