การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล    

         ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 4 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด 445,976 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6  ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  เป็นผู้มีงานทำ จำนวน 444,487 คน คิดเป็นร้อยละ 99.7ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน สำหรับผู้ว่างงาน ประมาณ 914 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.2 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน และผู้รอฤดูกาลมีจำนวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของกำลังแรงงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119