ประกาศเจตจำนงสุจริตจังหวัดมหาสารคาม ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2018-05-07-0001-1จังหวัดมหาสารคามได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการ บุคลากรในองค์กรให้ยึดถือ ให้ยืดถือและปฏิบัติตามกฏระเบียบ และข้อกำหดอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้นำเนินภารกิจตามพันธกิจอย่างมีธรรมมาภิบาล......(เอกสารแนบ)
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119