การติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน บ้านเหล่าน้อย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วสอน สถิติจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางยุภาพร มูลอัต ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม บ้านเหล่าน้อย  ตำบลเขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
   pig778

 _0016c365014e7ae0dbf1d2180555209b0b2d9 31485154__0014
c365014e7ae0dbf1d2180555209b0b2d9 31485154__0015c365014e7ae0dbf1d2180555209b0b2d9 31485154__0008
121112สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119