คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือที่เรียกว่า "ผลประโยชน์ทับซ้อน" ซึ่งถือเป็นการคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึ่งได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การบังคับใช้และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

pig778

 2349453610161424900000sarakham-1

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119