รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563
 
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2562)
                                                                                                                                                             * ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่ 1
 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2  ตารางสถิติ
  •  ด้านสังคม       

1.Demographic 2.Labour 3.Education
4.Reling Art_and_Culture 5.Health  6.Social Security
7.Gender 8.Household Income 9.Justice Security_Political_and_Public
           

  • ด้านเศรษฐกิจ         

10.Economic 11.Agriculture and_Fishery 12.Industrial13.Energy 14.Trade Price 15.Transport and_Logistics16. Information_Communication__and_Technology 17.Tourism and_Sports 18.Fiscal  
19.Finance Bank_and_Insurance

                                           

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

 21.Natural Resources_and_Environment
 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119