ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดมหาสารคามใสสะอาด"

จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามธรรมาภิบาล สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส จังหวัดมหาสารคามใสสะอาด และประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลต่างๆ

No gift_policy_Edit64
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119