วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

1.จัดทำสำมะโน สำรวจตัวอย่าง หรืออำนวยการเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ
2.บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
3.พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4.บูรณาการเชื่อมโยงสถิติและข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5.พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6.สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการให้ความร่วมมือและเห็นความสําคัญของการให้ข้อมูล
 
ค่านิยม
1. มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์สถิติ รู้ลึก รู้จริง ใฝ่รู้ และรอบรู้ 
2. รัก ศรัทธา เชื่อมั่นในองค์กร
3. ยึดลูกค้าเปนศูนย์กลางในการปฏิบัติราชการและการบริการ
4. เปนคนดี มีวินัย และรับผิดชอบในงานและตนเองสูง
5. ริเริ่ม สร้างสรรค์ ตื่นตัว รับการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กร
ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช.

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม : ผลิตข้อมูลสถิติตามกระบวนงานสถิติสากล โดยยึด ความต้องการของผู็ใช้ข้อมูลเปนศูนย์กลาง และพัฒนาระบบสถิติของประเทศ ตามแนวทางของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการนําเสนอ ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและการติดตาม การประเมินผล
2. ด้านผู้รับบริการ และผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มุุ่งมั่นดําเนินงาน โดยคํานึงถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความพึงพอใจ ต่อผู้รับบริการ
3. ด้านองค์การ: พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ ระบบสารสนเทศองค์การ ที่ทันสมัย และเปนองค์การที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน: ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพแก่บุคลากรตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสําคัญ กับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


นโยบายการบริหารงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  

                    นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์
             ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
                       13  มีนาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119