ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

          ภาพรวมตัวชี้การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามนี้ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นส่วนประกอบในแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2558-2561) ที่ได้ปรับปรุงวิธีการจัดทำโดยใช้หลักการทางวิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

sk-kpi1

sk-kpi2

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119