เนื้อหา

ข้อมูลสถิติจากการสำรวจภายในจังหวัด

     ข้อมูลสถิติจากการสำรวจ/ สำมะโนภายในจังหวัด คือเอกสาร/ รายงาน และตารางข้อมูลสถิติทีสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ และมีการนำเสนอผลในระดับจังหวัด
                                                                                                                                     *ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


554 o
- รายงานการติดตามประเมินผลความสุขมวลรวมของประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563

235000 orig
 -  รายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563  new animation

flag
 - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2563 new animation
 - การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 
  MahaSarakham   - รายงานผลการสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมหาสารคาม  new animation
       • คำนำ บทสรุปผู้บริหาร บทนำ ระเบียนวิธีสถิติ ผลการสำมะโน
       • ตารางสถิติ
worker - การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563new animation
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม - กันยายน 2563)

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2563)

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563)

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2563)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม  ปี 2562 
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562 )

- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2562)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม - กันยายน 2561 ) 
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน-มิถุนายน 2561)
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสาคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฏาคม-กันยายน 2560) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560)  
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2559) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2558) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2557) 
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2557)
-  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฎาคม-กันยายน 2556)             
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
sss - รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม new animation - รายงานผลการสำรวจภาวะเศษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2561 จังหวัดมหาสารคาม 
  • คำนำ บทสรุปผุ้บริหาร สารบัญ บทนำ ผลการสำรวจที่สำคัญ
  • ตารางสถิติ
  • ภาคผนวก      

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119