หนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม(เอกสารที่เผยแพร่นี้ เป็นเอกสาร/ รายงานฉบับล่าสุดที่ได้รับหรือจัดทำขึ้น  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม หรือดาวโหลดได้จากเว็บ สำหรับเอกสาร/ รายงานฉบับก่อนหน้านี้ท่านสามารถค้นหาได้จากระบบห้องสมุดของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามหรือสามารถสอบถามได้ที่ 043-777446  e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

lfs-4-59 copy สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

it-worker2557 สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ศ. 2557 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 570,705 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม...

lfs-4-59 copy สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

mkm-statplan          รายงานฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ โดยสำนักงานถิติจังหวัดมหาสารคามได้ทำการศึกษาข้อมูลศักยภาพ และประเด็นยุทธศาสคร์ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำผังสถิติทางการของชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น 

อ่านเพิ่มเติม...

lfs-2-59 สรุปผลการสำรวจโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2559) ฉบับนี้นำเสนอผลการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจการต่างๆของประชากร

อ่านเพิ่มเติม...

social-culture-mentalhealth57 สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 ฉบับนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเดิือนตุลาคม 2557 ซึ่งผลการสำรวจพบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมีคะแนนสุขภาพจิตโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

อ่านเพิ่มเติม...

household-energy2557 สรุปผลที่สำคัญ การใช้พล้งงานของครัวเรือน  พ.ศ. 2557 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการใช้พลังงานของครัวเรือน โดยประมวลผลจากข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เมื่อมกราคม-ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

sss57 สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 ฉบับนี้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญได้แก่ค่าใช้จ่ายครัวเรือน การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายครัวเรือน (ปี 2555-2557) 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119